فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
27% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8837 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8837
3,629,000 تومان 2,649,170 تومان
33% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T8403 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T8403
3,804,000 تومان 2,548,680 تومان
34% converse کفش چرم زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کفش چرم زنانه کانورس ( آل استار) مشکی
5,437,000 تومان 3,588,420 تومان
29% converse کفش اسپرت بلند زنانه کانورس ( آل استار) کد T7311 کفش اسپرت بلند زنانه کانورس ( آل استار) کد T7311
4,387,000 تومان 3,114,770 تومان
45% converse کفش اسپرت جیر زنانه کانورس ( آل استار) کفش اسپرت جیر زنانه کانورس ( آل استار)
4,387,000 تومان 2,412,850 تومان
44% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T7086 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T7086
4,095,000 تومان 2,293,200 تومان
36% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T3530 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T3530
4,969,000 تومان 3,180,160 تومان
34% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) قهوه ای کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) قهوه ای
4,678,000 تومان 3,087,480 تومان
26% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T3364 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T3364
4,095,000 تومان 3,030,300 تومان
33% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T8048 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T8048
3,373,000 تومان 2,259,910 تومان
12% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6536 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6536
3,407,000 تومان 2,998,160 تومان
12% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T4242 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T4242
3,407,000 تومان 2,998,160 تومان
12% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T9718 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T9718
3,332,000 تومان 2,932,160 تومان
12% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T5627 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T5627
2,958,000 تومان 2,603,040 تومان
13% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) کفش زنانه کانورس ( آل استار)
3,808,000 تومان 3,312,960 تومان
12% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8381 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8381
3,183,000 تومان 2,801,040 تومان
12% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T1259 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T1259
3,407,000 تومان 2,998,160 تومان
11% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T4068 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T4068
2,612,000 تومان 2,324,680 تومان
17% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0609 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0609
2,680,000 تومان 2,224,400 تومان
44% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) خاکی تیره کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) خاکی تیره
5,551,000 تومان 3,108,560 تومان
47% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T1225 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T1225
4,969,000 تومان 2,633,570 تومان
24% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8043 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8043
3,239,000 تومان 2,461,640 تومان
25% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T8037 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T8037
4,080,000 تومان 3,060,000 تومان
18% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) کد T8035 کفش زنانه کانورس ( آل استار) کد T8035
3,115,000 تومان 2,554,300 تومان
25% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8027 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8027
3,519,000 تومان 2,639,250 تومان
11% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8015 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8015
3,196,000 تومان 2,844,440 تومان
25% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8010 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8010
3,800,000 تومان 2,850,000 تومان
25% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8000 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T8000
3,519,000 تومان 2,639,250 تومان
34% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T7945 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T7945
3,570,000 تومان 2,356,200 تومان
19% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T7944 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T7944
3,326,000 تومان 2,694,060 تومان
34% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T7942 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T7942
3,570,000 تومان 2,356,200 تومان
19% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6681 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6681
3,326,000 تومان 2,694,060 تومان
19% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T6678 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T6678
3,761,000 تومان 3,046,410 تومان
19% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6673 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6673
3,326,000 تومان 2,694,060 تومان
34% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6522 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T6522
3,570,000 تومان 2,356,200 تومان
15% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T9535 کفش زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T9535
2,822,000 تومان 2,398,700 تومان
10% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T7076 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T7076
2,387,000 تومان 2,148,300 تومان
18% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T5007 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T5007
3,115,000 تومان 2,554,300 تومان
14% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T2191 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T2191
3,071,000 تومان 2,641,060 تومان
19% converse کفش اسپرت بچگانه کانورس ( آل استار) کد T2180 کفش اسپرت بچگانه کانورس ( آل استار) کد T2180
3,496,000 تومان 2,831,760 تومان
17% converse کفش اسپرت بچگانه کانورس ( آل استار) کد T2178 کفش اسپرت بچگانه کانورس ( آل استار) کد T2178
2,850,000 تومان 2,365,500 تومان
25% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T2148 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T2148
4,080,000 تومان 3,060,000 تومان
33% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0991 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0991
3,550,000 تومان 2,378,500 تومان
34% converse کفش اسپرت بارانی زنانه کانورس ( آل استار) کفش اسپرت بارانی زنانه کانورس ( آل استار)
3,570,000 تومان 2,356,200 تومان
36% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0811 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0811
4,641,000 تومان 2,970,240 تومان
25% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0803 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0803
4,080,000 تومان 3,060,000 تومان
35% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0801 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0801
4,189,000 تومان 2,722,850 تومان
11% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) سفید کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) سفید
2,510,000 تومان 2,233,900 تومان
18% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0647 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0647
3,115,000 تومان 2,554,300 تومان
33% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) آبی کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) آبی
3,373,000 تومان 2,259,910 تومان
13% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T0458 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مشکی کد T0458
3,856,000 تومان 3,354,720 تومان
33% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0456 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0456
3,373,000 تومان 2,259,910 تومان
11% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0454 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0454
3,196,000 تومان 2,844,440 تومان
11% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مرجانی کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) مرجانی
3,196,000 تومان 2,844,440 تومان
19% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0206 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0206
3,326,000 تومان 2,694,060 تومان
19% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0197 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0197
3,550,000 تومان 2,875,500 تومان
25% converse کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0039 کفش اسپرت زنانه کانورس ( آل استار) کد T0039
3,800,000 تومان 2,850,000 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

34% puma کفش زنانه پوما مدل nova 2 کفش زنانه پوما مدل nova 2
4,678,000 تومان 3,087,480 تومان
29% puma کفش زنانه پوما کد T6109 کفش زنانه پوما کد T6109
2,216,000 تومان 1,573,360 تومان
40% puma کفش اسپرت زنانه پوما مدل basket bow animal کفش اسپرت زنانه پوما مدل basket bow animal
2,397,000 تومان 1,438,200 تومان
21% puma کفش زنانه پوما کفش زنانه پوما
2,491,000 تومان 1,967,890 تومان
20% adidas کفش اسپرت زنانه آدیداس کفش اسپرت زنانه آدیداس
2,991,000 تومان 2,392,800 تومان
46% adidas کفش اسپرت زنانه آدیداس کفش اسپرت زنانه آدیداس
2,640,000 تومان 1,425,600 تومان

کفش و لباس کانورس در سال 1980 تأسیس شد که ایده ساخت اولین کفش بادوام و راحت را در سر می پروراند. این برند آمریکایی بسرعت به یک برند تجاری معروف در دنیای مد تبدیل شد و در حال حاضر محصولات متنوعی را برای مردان ، زنان و بچه تولید می کند. کفش و کتانی ورزشی مردانه و زنانه منحصر به فرد این برند در دهه 1980 شهرت زیادی پیدا کردند. محصولات کانورس برای همه افراد ، چه ورزشکاران و چه طرفداران ورزش مناسب بود. میتوان گفت که امروزه هیچ مرد یا زنی وجود ندارد که طرفدار ورزش باشد و با این برند آشنا نباشد. این کفش در تنوع بی پایانی از ترکیبات رنگ و سبک ارائه می گردند. همه باید یک جفت از کفش و کتانی اسپرت کانورس را داشته باشند کانورس شهرت خود را مدیون کفش ورزشی زنانه متمایز خود است. البته این برند لباس و وسایل متنوعی را برای مردان ، زنان ، دختران و پسران در تمام سنین تولید می کند. کیف رنگی مردانه و زنانه کانورس در طرح زیبایی ارائه می گردند و لوگوی این برند بر روی همه آن وجود دارد. محصولات دیگر این برند شامل زیرپوش و شورت ورزشی ، شلوار ، و تیشرت است که برای موقعیت غیررسمی عالی هستند. اگر می خواهید لباس و کفش ورزشی را برای خودتان ، برای دوستانتان ، یا برای اعضای خانواده خود بخرید ، حتماً سری به مجموعه لباس کانورس در فروشگاه اینترنتی مکسی بزنید تا بهترین لباس ورزشی را با قیمت باورنکردنی پیدا کنید. کانورس یک برند آمریکایی است که نه تن چهره بسکتبال را تغییر داده است بلکه انقلابی در سبک پوشش خیابانی نیز ایجاد کرده است. داستان کانورس به سال 1908 بر می گردد که کار خود را با تولید کفش اسپرت آغاز کرد و مدتی نگذشت که به تولید کفش ی مشغول شد که از کفش ورزشی به کفش مدرن و مدگرایانه تبدیل شد که میلیون نفر آن را می پوشیدند. مجموعه مد زنانه کانورس شامل کفش ی با طرح و رنگ متنوع است. مد زنانه کانورس – کفش مطابق با مد روز با برچسب آمریکایی مد زنانه کانورس برای کامل کردن سبک پوشش غیررسمی خانم سراسر ج ن طراحی شده است. هدف کانورس اینست که لباس و کفش ی را تولید کند که تعریف مشخص و ثابتی نداشته باشند بلکه تنوع رنگ و طرح در همه آن مشخص باشد. شما میتوانید این لباس را هم برای ورزش و هم برای قدم زدن در خیابان یا پارک بپوشید. سعی کنید کفش ورزشی این برند را همراه با تیشرت رنگی ، و شورت یا شلوار جین بپوشید و در صورت امکان از کیف یا ساک دستی این برند نیز استفاده کنید. شما میتوانید همه مدل و طرح این لباس و کفش ورزشی را در فروشگاه اینترنتی مکسی پیدا کنید. برند کانورس در سال 1908 توسط مارکیز میلز در ماساچوست تأسیس شد. مدتی نگذشت که این برند آمریکایی به یکی از برند معروف دنیا تبدیل شد و تولید خود را به کفش ، لباس و کیف ورزشی توسعه داد. مدل اولیه کفش ورزشی کانورس دارای کف لاستیکی بود و در طرح مردانه ، زنانه و بچه گانه موجود بود. در سال 1932 امضای چارلز ایچ. چانک تیلور ، یکی از ستاره بسکتبال نیز به طرح این کفش بسکتبال این برند اضافه شد. امروزه این برند بجز ورزشکاران ، در بین موسیقی دان ، طرفداران ورزش و افراد عالی نیز معروف است و مورد استفاده قرار می گیرد. مد مردانه کانورس ، لباس ی برای تمام موقعیت و مکان مجموعه مد مردانه کانورس علاوه بر کفش ورزشی ، شامل کوله پشتی ، کیف ورزشی ، کیف تبلت و کیف لپ تاپ ، و عینک آفتابی نیز می باشد. کفش ورزشی این برند را میتوانید همراه با شورت و پیراهن ورزشی بپوشید. اگر می خواهید به یک رویداد ورزشی مهم بروید یا اینکه خودتان اهل ورزش کردن هستید ، و یا حتی برای گردش در خیابان و پارک ، در همه شرایط میتوانید از لباس و کفش ورزشی کانورس استفاده کنید و در عین داشتن یک ظاهر ورزشی از مدگرایی مدرن نیز پیروی کنید. برای قدم زدن در پارک ، از کفش ورزشی همراه با شلوار و تیشرت و عینک آفتابی کانورس استفاده کنید. فروشگاه اینترنتی مکسی انواع مدل این کفش و وسایل ورزشی را برای فروش گذاشته است.