فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
37% diesel شلوار جین مردانه دیزل مشکی کد T6484 شلوار جین مردانه دیزل مشکی کد T6484
7,852,000 تومان 4,946,760 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت کمربند دیزل شلوار جین مردانه اسلیم فیت کمربند دیزل
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
40% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T6459 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T6459
8,325,000 تومان 4,995,000 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T6456 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T6456
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T6452 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T6452
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
37% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T6449 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T6449
7,852,000 تومان 4,946,760 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4109 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4109
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
47% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T4108 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T4108
8,704,000 تومان 4,613,120 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T4107 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T4107
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
40% diesel شلوار جین مردانه دیزل طوسی خاکستری کد T4106 شلوار جین مردانه دیزل طوسی خاکستری کد T4106
8,325,000 تومان 4,995,000 تومان
37% diesel شلوار جین مردانه دیزل سرمه ای تیره کد T4104 شلوار جین مردانه دیزل سرمه ای تیره کد T4104
7,852,000 تومان 4,946,760 تومان
37% diesel شلوار جین مردانه دیزل آبی کد T4103 شلوار جین مردانه دیزل آبی کد T4103
7,852,000 تومان 4,946,760 تومان
46% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی تیره شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی تیره
9,271,000 تومان 5,006,340 تومان
40% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4101 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4101
8,325,000 تومان 4,995,000 تومان
37% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T4100 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی کد T4100
7,852,000 تومان 4,946,760 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4097 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4097
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4096 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4096
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
33% diesel شلوار جین مردانه دیزل مشکی کد T4095 شلوار جین مردانه دیزل مشکی کد T4095
7,379,000 تومان 4,943,930 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل تیره کد T4094 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل تیره کد T4094
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
46% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4093 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4093
9,271,000 تومان 5,006,340 تومان
40% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4092 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4092
8,325,000 تومان 4,995,000 تومان
46% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4091 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4091
9,271,000 تومان 5,006,340 تومان
40% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4090 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4090
8,325,000 تومان 4,995,000 تومان
37% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4088 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی کد T4088
7,852,000 تومان 4,946,760 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه دیزل آبی کد T2175 شلوار جین مردانه دیزل آبی کد T2175
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه دیزل مشکی کد T2172 شلوار جین مردانه دیزل مشکی کد T2172
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه دیزل آبی شلوار جین مردانه دیزل آبی
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
44% diesel شلوار جین مردانه دیزل سرمه ای تیره شلوار جین مردانه دیزل سرمه ای تیره
8,798,000 تومان 4,926,880 تومان
36% diesel کاپشن جین مردانه دیزل کاپشن جین مردانه دیزل
9,394,000 تومان 6,012,160 تومان
36% diesel شلوار جین مردانه دیزل آبی شلوار جین مردانه دیزل آبی
6,532,000 تومان 4,180,480 تومان
36% diesel مردانه دیزل کد T0206 مردانه دیزل کد T0206
6,532,000 تومان 4,180,480 تومان
36% diesel مردانه دیزل کد T0205 مردانه دیزل کد T0205
6,532,000 تومان 4,180,480 تومان
37% diesel مردانه دیزل کد T0204 مردانه دیزل کد T0204
7,636,000 تومان 4,810,680 تومان
20% diesel مردانه دیزل مردانه دیزل
8,096,000 تومان 6,476,800 تومان
35% diesel مردانه دیزل کد T2410 مردانه دیزل کد T2410
7,692,000 تومان 4,999,800 تومان
20% diesel مردانه دیزل مشکی کد T1509 مردانه دیزل مشکی کد T1509
6,026,000 تومان 4,820,800 تومان
20% diesel مردانه دیزل مشکی مردانه دیزل مشکی
6,026,000 تومان 4,820,800 تومان
36% diesel تیشرت ورزشی مردانه دیزل کد T5378 تیشرت ورزشی مردانه دیزل کد T5378
2,231,000 تومان 1,427,840 تومان
38% diesel کاپشن مردانه دیزل جین کاپشن مردانه دیزل جین
12,420,000 تومان 7,700,400 تومان
52% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل آبی
8,278,000 تومان 3,973,440 تومان
49% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل مشکی
8,373,000 تومان 4,270,230 تومان
54% diesel شلوار جین مردانه دیزل آبی کد T2235 شلوار جین مردانه دیزل آبی کد T2235
7,947,000 تومان 3,655,620 تومان
45% diesel شلوار جین مردانه دیزل آبی تیره کد T2234 شلوار جین مردانه دیزل آبی تیره کد T2234
8,467,000 تومان 4,656,850 تومان
65% diesel شلوار جین مردانه دیزل آبی تیره شلوار جین مردانه دیزل آبی تیره
7,663,000 تومان 2,682,050 تومان
59% diesel شلوار جین مردانه دیزل تیره شلوار جین مردانه دیزل تیره
7,285,000 تومان 2,986,850 تومان
60% diesel شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل تیره کد T2227 شلوار جین مردانه اسلیم فیت دیزل تیره کد T2227
6,717,000 تومان 2,686,800 تومان
54% diesel تیشرت زنانه دیزل کد T0382 تیشرت زنانه دیزل کد T0382
2,413,000 تومان 1,109,980 تومان
42% diesel تیشرت زنانه دیزل کد T0165 تیشرت زنانه دیزل کد T0165
2,413,000 تومان 1,399,540 تومان
60% diesel تیشرت بچگانه دیزل تیشرت بچگانه دیزل
2,176,000 تومان 870,400 تومان
47% diesel تیشرت زنانه دیزل مشکی تیشرت زنانه دیزل مشکی
2,649,000 تومان 1,403,970 تومان
37% diesel شورت جین اسلیم فیت مردانه دیزل شورت جین اسلیم فیت مردانه دیزل
5,658,000 تومان 3,564,540 تومان
37% diesel پیراهن بلند مردانه دیزل پیراهن بلند مردانه دیزل
5,474,000 تومان 3,448,620 تومان
36% diesel تیشرت مردانه دیزل تیشرت مردانه دیزل
2,231,000 تومان 1,427,840 تومان
34% diesel شورت شنا مایو ورزشی مردانه دیزل شورت شنا مایو ورزشی مردانه دیزل
3,496,000 تومان 2,307,360 تومان
36% diesel زنانه دیزل مشکی زنانه دیزل مشکی
2,806,000 تومان 1,795,840 تومان
29% diesel مردانه دیزل مردانه دیزل
4,732,000 تومان 3,359,720 تومان
30% diesel تیشرت مردانه دیزل آبی تیشرت مردانه دیزل آبی
2,668,000 تومان 1,867,600 تومان
17% diesel آستین بلند مردانه دیزل آستین بلند مردانه دیزل
4,140,000 تومان 3,436,200 تومان
29% diesel بلوز مردانه دیزل طوسی خاکستری بلوز مردانه دیزل طوسی خاکستری
4,853,000 تومان 3,445,630 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

27% adidas کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693 کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693
5,894,000 تومان 4,302,620 تومان
45% adidas کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی
7,162,000 تومان 3,939,100 تومان
24% asics کاپشن ورزشی مردانه اسیکس مشکی padded کاپشن ورزشی مردانه اسیکس مشکی padded
10,185,000 تومان 7,740,600 تومان
41% ugg کفش اسپرت بلند مردانه آگ سرمه ای کفش اسپرت بلند مردانه آگ سرمه ای
8,325,000 تومان 4,911,750 تومان
39% levis کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T8313 کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T8313
7,332,000 تومان 4,472,520 تومان
25% under armour ورزشی مردانه آندر آرمور مشکی legacy sherpa 2020 ورزشی مردانه آندر آرمور مشکی legacy sherpa 2020
10,587,000 تومان 7,940,250 تومان

دیزل یک برند ایتالیایی است که شور و هیجان را به لباس جین داده است. هر یک از این لباس با ترکیب نقاشی و طرح فوق العاده با مهندسی بی نظیر در ساخت ، ظاهری کلاسیک را به شیوه ای متفاوت به شما میدهند. سبک شخصی خود را با دیزل پیدا کنید برند دیزل در سال 1978 توسط طراح معروف لباس رنزو روسو دیزل تأسیس شد. او همیشه از زمان خود جلوتر بود و جدیدترین طرح لباس را طراحی می کرد. این برند کار خود را با شلوار جین آغاز کرد و سپس با طرح ی از رنگ متنوع و پارگی ی در این شلوار ، لباس مدرنی را برای نسل جدید طراحی کرد. شما میتوانید شلوار دیزل را همراه با تیشرت رنگی و کفش اسکیت بپوشید. همچنین میتوانید از ساک دستی یا کیف لپ تاپ همرنگ با لباس خود ظاهری آراسته تر و مدرن تر داشته باشید. طراحی خالص و اصیل را با لباس دیزل تجربه کنید با لباس طرح دیزل رنگ و بویی تازه به کمد لباس خود بدهید. حتی ساده ترین لباس این برند بهترین کیفیت و طرح را دارند. بلوز پشمی تعادلی از بافت و رنگ دارند و سبک برتری را به شما میدهند. شما میتوانید این بلوز را همراه با شلوار زنانه دست دوز بپوشید. اگر دنبال کیفی می گردید که کل هفته آنرا حمل کنید یک کوله پشتی دیزل بخرید. در آب و هوای گرم برای داشتن ظاهری جدید تیشرت نقش دار و شلوار جین را بپوشید. زرق و برق شهری خود را به معرض نمایش بگذارید و جدیدترین مدل زنانه دیزل را بپوشید. این برند در سال 1978 توسط رنزو روسو دیزل تأسیس شد و از آن موقع تاکنون به یک برند ایتالیایی برای لباس جین تبدیل شده است که شهرت ج نی دارد و شامل تجهیزات و کفش مدرن زنانه نیز می باشد. دیزل در بیش از 80 کشور دنیا به فروش می رود. مد زنانه دیزل با جزئیات کامل خود سبکی از پوشش غیررسمی را برای روز تعطیل ایجاد کرده است. شما در فروشگاه اینترنتی مکسی میتوانید لباس زنانه دیزل متنوعی را پیدا کنید که شامل شلوار ورزشی ، کت سبک ، ژاکت ، و تاپ طرح دار است. مد زنانه دیزل نسیمی از هوای تازه را به مشام شما می رساند با طرح دیزل ، لباس ساده و تکراری هر روز خود را به سطح بالاتری از مد برسانید. شما حتی در تیشرت ساده دیزل نیز میتوانید مدرن و جدید بودن طراحی را احساس کنید. این لباس از کتان یا پنبه خالص و در سبک زیبا و گشاد موجود هستند. تاپ رنگی و سفید با نقش زیبا بر روی آن را انتخاب کنید و آن را همراه با شلوار جین زیبا زنانه بپوشید. مجموعه مد زنانه دیزل شامل تاپ و شورت ی است که با هم پوششی فوق العاده را برای شما می سازند. این لباس شامل پیراهن پشمی ، کیف جادار و روسری بزرگ و دلپسند هستند. با لباس متنوع دیزل از سر تا پا مطابق مد روز لباس بپوشید. رنزو روسو دیزل که مغز متفکر ایتالیا در طراحی لباس است برند دیزل را در سال 1978 تأسیس کرد و بسرعت به یکی از بازیکنان برتر در بازار ج نی لباس زنانه و مردانه تبدیل شد. مد مردانه دیزل شامل لباس متعدد باکیفیت ، شلوار بادوام ، تاپ ، لباس زیر ، لباس کشباف ، کفش و وسایل دیگر است. این برچسب برای انرژی و نشاط و دوزندگی اروپایی جذاب معروف است و مد ورزشی مدرنی را به شما هدیه می دهد. شما میتوانید لباس دیزل را در فروشگاه اینترنتی مکسی پیدا کنید. با مد مردانه دیزل مدگرایی خود را به رخ بکشید برند دیزل رنگ تیره و روشن و الگو مختلفی را برای لباس خود انتخاب می کند و شما علاوه بر شلوار جین میتوانید بلوز آستین کوتاه راحت و شورت پنبه ای را در هر رنگ و طرحی پیدا کنید. شما هر رنگی از رنگین کمان را که انتخاب کنید میتوانید آنرا در مجموعه گسترده لباس دیزل پیدا کنید. مد مردانه دیزل شامل شلوار جین و ژاکت موتور سواری نیز می باشد. معمولاً این برند را میتوانید در روز تعطیل یا رویداد مهم ورزشی بپوشید. تیشرت با طرح گرافیکی همراه با شلوار جین و پوتین سبک و ظاهر متفاوتی به شما میدهند.